OEV Reels - OEV Rules
 

REDES VIR REELS EN REGULASIES

  • Om  te verseker dat ‘n hoe standaard van Handeldryf te alle tye gehandhaaf word.
  • Om aan elke/ alle Entrepreneurs ‘n billike, Redelike en Regverdige kans te gee om Handel te dryf.
  • Om te voorkom dat staanplekke onnodig leeg staan, terwyl dit deur ander stalletjiehouers benut kan word.
  • Om te verseker dat daar ‘n verskeidenheid van produkte beskikbaar is by die stalletjies en sodoende veelvuldige duplisering van produkte te beperk.

 REELS, REGULASIES EN UITSTALPROSEDURES VIR STALLETJIEHOUERS

Van toepassing op:

Alle seisoentydperkgebonde( April / Desember ), O.E.V markte - Alle uitstalruimtes (Hartenbos, Punt, Santos, De-Bakke, Kleinbrak en Grootbrak) asook Groot Brakrivier Uitspanmark(Gewoonlik elke eerste Saterdag van elke nuwe maand)

Die nuutste O.E.V reels en regulasies vorm deel van die laaste (Nuutste) aansoekvorm en wel deel van DEEL B: Ooreenkoms in die Aansoekvorm vir Uitstalruimte op hierdie internettuiste beskikbaar afgesien daarvan of die aansoekvorm al verval het of aansoeke vir die spesifieke mark al gesluit het of nie.

Laai die Aansoekvorm af van hierdie webtuiste om die O.E.V reels en regulasies by die laaste aansoekvorm beskikbaar te bestudeer. - KLIEK HIER

 

REASONS FOR RULES AND REGULATIONS.          

  • To ensure that at all times a high standard is maintained in trading.
  • To afford every / all entrepreneurs a reasonable and fair chance for trading.
  • To prevent that stalls are unnecessarily empty when other stall owners could use the space.
  • To ensure that there are a variety of products available at the stalls and that too much duplication of products is avoided.

RULES, REGULATIONS AND DISPLAY PROCEDURES FOR STALL OWNERS.

Applicable To:

All seasonally bound I.E.A markets (April / December), all exhibiting areas (Hartenbos, Point, Santos, De-Bakke, Little Brak and Great Brak) as well as Great Brak River Outspan Market (Usually held on the first Saturday of each month).

The most recent I.E.A. rules and regulations are included on the last application form (PART B Agreement) for exhibiting space as displayed on this website. The rules and regulations on the latest application form apply even if the associated stall period has passed.

Download the latest application form from this website here:

CLICK HERE