The Goods Shed Mossel Bay
Goods Shed Mossel Bay Open times

GOODS SHED FLOOIMARK – MOSSELBAAI.
www.thegoodsshed.co.za

UITSTALRUIMTE BESKIKBAAR. SKAKEL: MNR. JOUBERT COETZEE – TEL NO 044 – 6065100 OF E-POS: jcoetzee@mosselbay.gov.za of alternatiewelik kry aansoek vorms direk van die O.E.V beampte (Mnr. Noor Boolay) se kantoor te die Good Shed.

Die bekende The Goods Shed - vlooimark is amptelik deur Mosselbaai se Uitvoerende Burgemeester, Raadsdame Marie Ferreira) op 15 Desember 2011 geopen, en beloof om voortaan weer een van dié plekke in Mosselbaai te word om te besoek. The Die Goods Shed (1902) is ‘n ou historiese sandsteengebou by die hawe, ‘n baken in Mosselbaai en het die potensiaal om weer in ‘n uitstaande inkopiesentrum te ontwikkel. Uitstallers met unieke produkte sal voorkeur geniet terwyl daar ook plek vir 'n verskeidenheid voedselprodukte sal wees.

Die Mosselbaaise Munisipaliteit het ‘n kontrak vir drie jaar met die Nasionale Hawe-owerheid vir die gebou gesluit en het as prinsipaal die Onafhanklike Entrepreneursvereniging aangestel om die vlooimark vir die volgende drie jaar te bedryf en te bestuur. Ruimte sal onder kontrak aan uitstallers verhuur word om werkskepping en klein ondernemings te bevorder. Die voordeel vir Mosselbaai se Sentrale Sakekerm sal ook daarin lê dat meer besoekers na die gebied gelok sal word. Toeriste kan gehalteprodukte in ‘n ontspanne atmosfeer bekom. Die heropening van die The Goods Shed bewys weer eens die ondersteuning wat die Mosselbaaise Munisipaliteit bereid is om te gee om werkskepping in die dorp te bevorder en diegene te bemagtig wat andersins nie hul eie besigheidspersele kan bekostig nie.

Ons is trots op ons dorp en is gelukkig om ‘n Munisipaliteit te hê wat omgee en betrokke is.

Mag die Die Goods Shed-vlooimark net ‘n aanwins vir ons dorp wees. Doen aansoek en wees deel van Mosselbaai.

Sien jou daar! – Kom stal uit of besoek ons sommer net. Almal is welkom – jy sal nie teleurgesteld wees nie.


 

GOOD SHED FLEA MARKET – MOSSEL BAY
www.thegoodsshed.co.za

EXHIBITING SPACE AVAILABLE – CONTACT: MR. JOUBERT COETZEE – TEL NO 044 – 6065100 OF E-MAIL:
jcoetzee@mosselbay.gov.za
or alternatively collect your application form directly from the I.E.A. official (Mr. Noor Boolay) at the I.E.A office in the Good Shed.

The well known Goods Shed Flea Market has officially been opened by the Executive Mayor of Mossel Bay (Alderlady M. Ferreira) on 15 December 2011 and promises to become once again one of the places in Mossel Bay to which a visit should be paid to. The Goods Shed (1902) is a historic sandstone building at the harbour and a landmark in Mossel Bay with the potential to be developed once again into a popular shopping centre. Preference will be given to exhibitors with unique products while a variety of food products will also be accommodated.
The Mossel Bay Municipality has entered into a three-year lease with the National Ports Authority for the building and has appointed the Independant Entrepeneurs Association to manage the Flea Market on it's behalf for the next three years. Space is available for leasing to exhibitors under contract to promote job creation as well as small business development. The benefit for the Mossel Bay Central Business District is that more visitors will be drawn to the area. Tourists will be able to acquire products of quality in a relaxed atmosphere.

The re-opening of the Goods Shed again proves that the Mossel Bay Municipality supports job creation in our town in order to empower those who would otherwise not be able to afford their own business premises.

We are proud to be part of Mossel Bay and are fortunate to have a Municipality who cares and is involved.

May The Goods Shed Flea Market be an asset to our town.

Apply and be part of Mossel Bay.

See you there! - You are welcome to apply and exhibit or pay us a visit.

Everybody is welcome – you won’t be disappointed.